Braun Wine B.V. Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website van Braun Wine B.V. en iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen u en Braun Wine B.V.(BW)
 2. Bedrijfsinformatie:

Braun Wine B.V.

Kennemerboulevard 653
1976 ER IJmuiden
KvK: 80766099
btw: NL861792245B01
e-mail: info@braunwines.com

Artikel 2 Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Ook kunnen aanbiedingen niet worden geretourneerd.
 2. BW kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of beschrijving bevat.
 3. De prijzen die op de website staan vermeld zijn incl. btw en andere heffingen van overheidswege. De verzendkosten zitten niet bij de prijs inbegrepen.

 

Artikel 3 Gegevens

 1. U dient zorg te dragen dat uw gegevens waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mailadres, adresgegevens en bankrekeningnummer, volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de website.
 2. BW garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enig andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.
 3. BW zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan uw e-mailadres worden gebruikt om u op de hoogte te brengen over bepaalde producten en diensten die voor u aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij u daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

U kunt altijd uw eigen gegevens inzien en wijzigen op de website.

 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst van BW van uw bestelling.
 2. Het wijzigen van de overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door BW is geaccepteerd.

 

Artikel 5 Levering

 1. Wij streven ernaar uw bestelling binnen 5 werkdagen af te leveren.
 2. U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment dat deze ter beschikking worden gesteld.
 3. Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde producten worden opgeslagen op uw eigen risico en voor uw eigen rekening.
 4. Indien u zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor levering op het juiste adres, voor uw eigen rekening.
 5. Bij het overschrijden van de maximale levertijd van 14 dagen hebt u het recht de overeenkomst te ontbinden. Hiervoor dient u een brief of e-mail te sturen naar BW. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 7 werkdagen, na ontvangst van het product bij BW, aan u geretourneerd.

Artikel 6 Betaling

 1. Tijdens het tot stand komen van de overeenkomst bepaalt u zelf op welke wijze de betaling gemaakt wordt. U kunt bijvoorbeeld kiezen om te betalen via Ideal.
 2. BW gaat pas tot levering van het product over, wanneer de betaling is voldaan en deze binnen is gekomen bij BW.

 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 1. BW blijft eigenaar van het geleverde product totdat de aankoopprijs volledig is voldaan.

 

Artikel 8 Garanties

 1. BW garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website vermelde specificaties. U dient het geleverde product op het moment van levering doch in ieder geval zo kort mogelijk daarna, het geleverde te testen of het overeenstemt met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daarvoor in normaal handelsverkeer gelden.
 2. Indien binnen 14 dagen na levering blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de website vermelde specificaties, zal BW binnen 14 dagen na ontvangst van de producten er zorg voor dragen dat het door u betaalde bedrag zal worden geretourneerd.
 3. Na afloop van de in art 9.3 genoemde garantietermijn is BW gerechtigd alle kosten voor vervanging, incl. administratie- en verzendkosten in rekening te brengen.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Indien de door BW geleverde producten gebrekkig zijn is de aansprakelijkheid van BW jegens u beperkt  tot hetgeen in deze algemene voorwaarden onder art.8 ( garanties) is geregeld.
 2. De aansprakelijkheid van BW voor directe of indirecte schade is in ieder geval beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van uzelf.
 3. BW sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiende uit de onmogelijkheid de website te gebruiken, het feit dat bepaalde info op de website onjuist, onvolledig, of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van BW, waaronder de website, door een derde.
 4. De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van BW of haar ondergeschikten.

 

Artikel 10 Risico tijdens transport

 1. Gedurende het transport van de producten zal BW het risico op zich dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op moment van levering zal het risico op u overgaan.

 

Artikel 11 Afkoelperiode

 1. U bent gerechtigd zonder opgave van redenen de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van de producten te ontbinden. BW zal dan binnen 14 dagen na ontvangst van de producten het door u betaalde bedrag retourneren, mits het betreffende product beschadigd- of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt is en voorzien van de originele verpakking .
 2. De kosten voor het terugzenden van het betreffende product/de betreffende producten, zijn voor uw eigen rekening.

 

Artikel 12 Toepasselijkheid recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de Gebruikende partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De toepasselijkheid van het |Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 3. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 13 Intellectueel eigendomsrechten

 1. De (intellectuele eigendom) rechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, films, vormgeving, databestanden, foto’s en overig beeldmateriaal, formats, software, merken, incl. Domeinnamen en overige materialen, berusten bij BW.
 2. U mag (delen) van de website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van 1 hardcopy.
 3. U mag alleen een hyperlink naar de website aanbrengen indien dat gebeurt voor louter informatieve doeleinden. Een commercieel doeleinde is derhalve verboden.

Artikel 14 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan haar schuld en krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 15 Diversen

 1. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
 2. De administratie van BW is leidend, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u gedane aanvragen en/of bestellingen/aankopen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
 3. BW is gerechtigd de rechten en plichten uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u, aan een derde over te dragen.
 4. Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.  BW zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van die bepaling in acht zal worden genomen.
 5. Bij het plaatsen van een bestelling bevestigd u 18 jaar of ouder te zijn en dus bevoegd al dan niet toestemming heeft van een ouder of voogd, om de producten die aangeboden worden op deze website te kopen.
 6. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door BW aangepast worden en BW adviseert dan ook de algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.